Regulamin serwisu (e-sklepu) GCSoft.pl

Rozdział I - Postanowienia wstępne

§ 1 - Postanowienia ogólne

 1. Serwis internetowy (e-Serwis) działający pod adresem http://GCSoft.pl, (dalej „Serwis”) prowadzi sprzedaż za pośrednictwem Internetu na podstawie niniejszego Regulaminu (dalej „Regulamin”).
 2. W Serwisie prowadzona jest sprzedaż licencji na oprogramowanie w postaci kluczy aktywacyjnych (treści cyfrowych). Klucz aktywacyjny włącza w programie komputerowym wszystkie funkcje na okres na jaki licencja została wykupiona.
 3. Dokonując zakupu Kupujący wyraża zgodę na dostarczenie treści cyfrowych drogą elektroniczną na swój adres e-mail podany podczas rejestracji w Serwisie lub podczas składania zamówienia.
 4. Regulamin określa zasady i warunki korzystania z Serwisu, a także prawa i obowiązki Właściciela Serwisu i Klientów.
 5. Przed rozpoczęcie korzystania z Serwisu Klient jest zobowiązany zapoznać się z niniejszym Regulaminem, a rozpoczęcie korzystania z Serwisu jest równoznaczne z akceptacją wszystkich jego postanowień. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem.
 6. Właścicielem Serwisu jest: GCSoft.pl Grzegorz Chrypliwy, Dominikowice 254, 38-303 Kobylanka, NIP: 7381939432, poczta e-mail: kontakt@gcsoft.pl
 7. Umowy w Serwisie internetowym są zawierane w języku polskim.

§ 2 - Definicje

Na potrzeby niniejszego Regulaminu poniższe pojęcia oznaczają:
 1. Regulamin – niniejszy regulamin działalności Serwisu internetowego,
 2. Sprzedawca – właściciel Serwisu,
 3. Serwis – prowadzony przez Sprzedawcę serwis sprzedaży on-line, dostępny dla Klientów, w ramach którego Klient ma możliwość nabywania Produktów. Serwis internetowy dostępny jest na stronie: http://GCSoft.pl
 4. Formularz zakupu – skrypt będący częścią Serwisu służący do złożenia zamówienia przez Klienta,
 5. Produkty – usługi, które są przedmiotem sprzedaży zgodnie z Regulaminem, w szczególności klucz dostępowy do programu komputerowego AllePomocnik. Produktem są także dodatkowe narzędzia jak na przykład Panele Aukcji, Hosting zdjęć i tym podobne.
 6. Klient – osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i jest zdolna do zawierania wiążących umów lub osoba prawna bądź inny podmiot zdolny do zawierania umów.
 7. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej – zakupu – niezwiązanego bezpośrednio z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą lub zawodową.

§ 3 - Wymagania techniczne

 1. Do korzystania z Serwisu wymagane są:
  • urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet;
  • system operacyjny Windows w wersji co najmniej XP lub nowszej (np., Vista/7/8/10);
  • zainstalowane biblioteki:
   • dla AllePomocnik v2:
    - Microsoft .NET Framework 4
    - Microsoft Visual C++ 2010 SP1 Redistributable Package (x86)
   • dla AllePomocnik v1, ePrzypominacz v2:
    - Microsoft .NET Framework 3.5 Service Pack 1
    - Microsoft Visual C++ 2008 SP1 Redistributable Package (x86)
  • poprawnie skonfigurowana przeglądarka internetowa, w szczególności:
   • dla AllePomocnik:
    - Microsoft Internet Explorer w wersji nie niższej niż 9,
   • strona internetowa (przynajmniej jedna z przeglądarek):
    - Microsoft Internet Explorer w wersji nie niższej niż 7.0,
    - Mozilla Firefox w wersji nie niższej niż 3.0,
    - Opera w wersji nie niższej niż 9.0,
    - Google Chrome w wersji nie niższej niż 6,
  • włączona obsługa Cookie oraz JavaScript;
  • czynne i poprawnie skonfigurowane konto poczty elektronicznej.
 2. Usługodawca nie ma obowiązku przeszkolenia Użytkownika w zakresie korzystania z Serwisu - Użytkownik obowiązany jest uczynić to we własnym zakresie, korzystając z opisu programu oraz działu "FAQ". Treści te nie stanowią Regulaminu, zawierają jedynie dodatkowe informacje nt. Serwisu lub Narzędzi lub też instrukcje, jak z nich korzystać. W razie rozbieżności pomiędzy treściami dostępnymi w ww. działach, a treścią Regulaminu, wiążąca jest treść Regulaminu.

§ 4 - Ceny i oferty promocyjne (rabaty)

 1. Wszystkie ceny Produktów udostępnione klientom na stronie internetowej sklepu podawane są w złotych polskich, zawierają wszystkie ich składniki, podatki.
 2. Wysyłka zakupionego Produktu odbywa się wyłącznie za pośrednictwem poczty elektronicznej na podany adres e-mail i nie wiąże się z żadnymi dodatkowymi kosztami naliczanymi przez Sprzedawcę. Transfer danych w sieci Internet – w tym transfer generowany przez Produkty – może wiązać się z opłatami naliczanymi przez dostawców sieci.
 3. Wiążąca dla stron transakcji jest cena widniejąca przy Produkcie w momencie złożenia zamówienia przez Klienta.
 4. Ceny w Serwisie internetowym mogą zawierać rabat.

Rozdział II - Składanie i realizacja zamówienia

§ 1 - Warunki składania zamówień i zawarcie umowy sprzedaży

 1. Klient, składając zamówienie w Serwisie, jednocześnie oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem i akceptuje zawarte w nim postanowienia.
 2. Zamówienia w Serwisie można składać przez całą dobę, we wszystkie dni roku.
 3. Przed złożeniem zamówienia Klient ma możliwość za darmo pobrania Produktów i przetestowania jego możliwości.
 4. Użytkownik może przesłać e-mail o udostępnienie testowego klucza rejestracyjnego na okres 10 dni.
 5. Zawartość witryny internetowej Serwisu stanowi zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego, a zatem samo złożenie zamówienia przez Klienta nie oznacza natychmiastowego zawarcia umowy.
 6. W celu złożenia zamówienia w Serwisie internetowym Klient:
  • loguje się na swoje konto lub – w przypadku nowych Klientów – zakłada konto. W celu założenia konta należy podać poprawny adres e-mail, określić login i hasło, a następnie potwierdzić założenie konta.
  • bez zalogowania – wypełnia formularz dostępny na stronie internetowej Serwisu,
  • kontaktuje się ze Serwisem poprzez formularz kontaktowy lub e-mail na adres dostępny na stronie internetowej Serwisu.
 7. W trakcie procesu rejestracji lub procesu składania zamówienia wymagane jest wyrażenie zgody na przechowywanie i przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych podanych podczas rejestracji oraz w zamówieniach, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1182).
 8. Klient składa Sprzedawcy zobowiązanie w momencie, kiedy akceptuje zamówienie, klikając przycisk „Kup”.
 9. Po wysłaniu zamówienia Klient otrzymuje od Sprzedawcy potwierdzenie otrzymania zamówienia, czyli e-mail, który potwierdza otrzymanie zamówienia wraz z nadanym mu identyfikatorem oraz informacjami, tj.:
  • zamówiony Produkt,
  • łączna cena brutto,
  • sposóby zapłaty,
  • sposób i termin wysłania zamówienia,
  • prawo odstąpienia od umowy,
 10. Potwierdzenie otrzymania zamówienia potwierdza fakt, że do Sprzedawcy wpłynęło zamówienie Klienta.
 11. Klientowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni. Wzór odstąpienia od umowy
 12. Klientowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy poprzez niedokonanie płatności.
 13. Po przygotowaniu zamówienia i otrzymaniu zapłaty Sprzedawca prześle do Klienta w formie e-maila potwierdzenie realizacji zamówienia wraz z zakupionym Produktem.
 14. Wysyłka potwierdzenia realizacji zamówienia potwierdza zawarcie pomiędzy stronami umowy sprzedaży.

§ 2 - Sposób płatności i koszty dostawy

 1. Klient ma do wyboru następujące formy płatności:
  PRZEDPŁATA (w pełnej wysokości) – przelew zwykły, internetowy, płatności PayU.
 2. Wysyłka zakupionego Produktu odbywa się wyłącznie za pośrednictwem poczty elektronicznej na podany adres e-mail i nie wiąże się z żadnymi dodatkowymi kosztami naliczanymi przez Sprzedawcę. Transfer danych w sieci Internet – w tym transfer generowany przez Produkty – może wiązać się z opłatami naliczanymi przez dostawców sieci.
 3. Zamówienia nieopłacone przez Klienta w ciągu 14 dni od chwili złożenia zamówienia mogą zostać anulowane przez Sprzedawcę.

§ 3 - Termin płatności

 1. Klient zobowiązany jest zapłacić za Produkty 14 dni od dnia przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę.
 2. Za datę zapłaty uznaje się datę uznania rachunku bankowego Sprzedawcy, lub informacja przesłana przez PayU o dokonanej zapłacie.
 3. W razie braku zapłaty pełnej ceny w terminie Sprzedawca może anulować zamówienie Klienta, o czym Klient zostanie poinformowany. Jeżeli Klient zapłacił część ceny, umowa zostanie zrealizowana na proporcjonalnie krótszy okres abonamentu na zakupiony Produkt.
 4. Celem jak najszybszej weryfikacji przelewu (oprócz płatności przez system PayU) należy w tytule przelewu podać: nr zamówienia.
 5. W razie niepodania w tytule przelewu danych, o których mowa w punkcie 4, Sprzedawca podejmuje starania w celu ustalenia danych Klienta, w szczególności kontaktuje się z Klientem. W razie niemożliwości ustalenia numeru zamówienia do danego przelewu Sprzedawca zwraca wpłaconą kwotę na rachunek bankowy, z którego został nadany przelew, a zamówienie jest anulowane.

§ 4 - Realizacja zamówienia

 1. Sprzedawca oświadcza, iż dołoży wszelkich starań, aby zamówienie Klienta zostało zrealizowane niezwłocznie.
 2. Dowodem zakupu dla Klientów jest faktura wysyłana w formie elektronicznej na adres e-mail.
 3. Na życzenie Klienta, Sprzedawca wystawi fakturę. Prośbę o wystawienie faktury należy zgłosić w polu: Komentarz lub podać dane w ustawieniach swojego konta do Serwisu.
 4. Zakupione i opłacone Produkty będą dostępne dla Klienta przez link oraz odblokowujący klucz wysłany w e-mailu.
 5. Standardowo czas realizacji zamówienia złożonego drogą elektroniczną trwa do kilkudziesięciu minut od otrzymania od klienta wpłaty. W szczególnych przypadkach czas realizacji może się wydłużyć do 7 dni.
 6. Jeśli Klient po dokonaniu płatności nie otrzyma kodu rejestracyjnego w ciągu 24 godzin to jest proszony o kontakt.
 7. Dokonując zakupu Produktu, Klient wyraża zgodę na wykonanie usługi poprzez dostarczenie treści cyfrowych przed upływem 14 dni od zawarcia umowy, a tym samym traci prawo odstąpienia od zawartej umowy bez podania przyczyny.

§ 5 - Korekta zamówienia

 1. Anulowanie zamówienia jest możliwe do momentu wysłania zamówionych Produktów przez Serwis – poprzez kontakt (e-mail podany na stronie lub formularz kontaktowy).

Rozdział III - Odpowiedzialność za Produkt i reklamacje

§ 1 - Odpowiedzialność Serwisu i reklamacje

 1. Produkty Serwisu są dostępne dla Użytkowników przez wszystkie dni tygodnia przez całą dobę.
 2. Serwis zastrzega sobie prawo do przerw technicznych w dostępie do Produktów wynikających z konserwacji Serwisu w ilości 8 godzin w ciągu miesiąca. Przerwy techniczne następować będą w miarę możliwości w godzinach nocnych.
 3. W przypadku wystąpienia przerw w funkcjonowaniu serwisu, poza przerwami technicznymi wymienionymi w pkt. 2 Użytkownik może złożyć reklamację.
 4. W przypadkach awarii trwających powyżej 24 godziny ważność Abonamentu zostanie przedłużona o okres przynajmniej równy długości trwania awarii.
 5. Produkt został przetestowany przez wielu użytkowników, ale nie oznacza to, że jest w pełni wolny od błędów.
 6. Serwis dokłada wszelkich starań aby Produkty działały poprawnie.
 7. Serwis nie ponosi żadnej odpowiedzialności za błędne działanie Produktu (oferowanych narzędzi i usług).
 8. Serwis nie ponosi żadnej odpowiedzialności za awarię serwera (niedostępność w sieci lub inne awarie) na którym znajdują się pliki (grafika) do szablonów i tym samym nieczytelnie wyświetlana aukcja oraz wynikłe z tego skutki (ewentualne szkody materialne).
 9. Serwis nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treści opublikowane przez Użytkowników.
 10. Serwis zastrzega sobie prawo w szczególnych przypadkach do wcześniejszego usuwania zdjęć użytkownika bez podania przyczyny.
 11. Serwis zastrzega sobie prawo do wyłączania serwisu bez powiadomienia.
 12. Serwis zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w dostępnych funkcjonalnościach, jak również ich usuwania.

Rozdział IV - Postanowienia wspólne

§ 1 - Ochrona danych osobowych

 1. Dokonując rejestracji lub składając zamówienie w Serwisie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust. nr 133 poz. 883, przez Serwis w zakresie umożliwiającym realizację zamówienia.
 2. Dane osobowe umieszczone w bazie danych Sprzedawcy są przetwarzane wyłącznie w celu realizacji zamówienia i są to:
  • adres e-mail,
  • opcjonalnie imię i nazwisko,
  • dane przekazane przez Klienta w celu wystawienia faktury,
  • informacje zawarte w logach systemowych – w celach technicznych i statystycznych,
 3. w przypadku uzyskania przez administratora wiadomości o korzystaniu przez użytkownika z usługi świadczonej drogą elektroniczną niezgodnie z regulaminem lub z obowiązującymi przepisami (niedozwolone korzystanie) administrator może przetwarzać dane osobowe użytkownika w zakresie niezbędnym do ustalenia odpowiedzialności użytkownika.
 4. Klient może również wyrazić odrębną zgodę na otrzymywanie od Serwisu materiałów reklamowo-promocyjnych.
 5. Dane osobowe Klientów, dokonujących płatności przez system PayU za nabywane Produkty są przekazywane spółce PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, jako administratora danych (60-324 Poznań, ul. Marcelińska 90), wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399. Przekazanie dotyczy danych osobowych niezbędnych do zrealizowania płatności przez PayU S.A.
 6. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.
 7. Klientowi przysługują prawa do:
  • wglądu do swoich danych osobowych,
  • żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

§ 2 - Prawa autorskie i pokrewne

 1. Wszelkie treści zamieszczane w Serwisie, łącznie z tekstami, zdjęciami, grafiką, kodem HTML/CSS są własnością Sprzedawcy, jeśli wyraźnie nie stwierdzono inaczej.
 2. Treści te są chronione prawem autorskim i nie mogą być wykorzystywane w jakikolwiek sposób bez pisemnej zgody właściciela, powielane, zmieniane itp.
 3. Bezprawne użycie zastrzeżonego logo i nazwy Sprzedawcy jest zabronione.
 4. Sprzedawca ostrzega, że naruszenie praw autorskich i innych będzie ścigane na drodze cywilnej lub karnej.

§ 3 - Polityka cookies

 1. Serwis posługuje się tzw. plikami cookies (ciasteczka).
 2. Pliki te są zapisywane na komputerze Klienta przez serwer Sprzedawcy i dostarczają danych statystycznych o aktywności Klienta, w celu dobrania naszej oferty do jego indywidualnych potrzeb i zainteresowań.
 3. Oprogramowanie Serwisu zapisuje informacje w plikach cookies dotyczących następujących obszarów:
  • informacje na temat sesji,
  • ostatnio oglądane produkty.
 4. Klient w każdej chwili może wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej opcję przyjmowania cookies, choć musi mieć świadomość, że w niektórych przypadkach odłączenie tych plików może wpłynąć na utrudnienia w korzystaniu z oferty Serwisu.

§ 4 - Wyłączenie odpowiedzialności

 1. Na stronie internetowej Serwisu znajdują się hiperłącza do innych stron internetowych. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczone na tych stronach i ich niezgodność z obowiązującym prawem.
 2. Korzystanie z serwisu i pobieranie plików odbywa się na odpowiedzialność Klienta.

§ 5 - Użytkowanie Produktów

 1. Użytkownik może zamieszczać w Serwisie wyłącznie zdjęcia, na których publikację uzyskał zgodę lub których jest właścicielem.
 2. Zabronione jest umieszczenie zdjęć: pornograficznych, nawołujących do przemocy, niezgodne z polskim i międzynarodowym prawem.
 3. Zdjęcia na koncie ogólnym będą automatycznie kasowane po 4 miesiącach.
 4. Zdjęcia na koncie użytkownika będą automatycznie kasowane po 12 miesiącach licząc od dnia ostatniego ich wyświetlenia. Użytkownik ma możliwość przeglądania i samodzielnego usuwania swoich zdjęć które uzna już za niepotrzebne.
 5. Maksymalny rozmiar pliku zdjęcia wynosi 500kB dla AllePomocnik v2 i 200kB dla AllePomocnik v1.
 6. Niedozwolone jest umieszczanie linków do zdjęć z serwisu, na stronach innych niż strony serwisów aukcyjnych.
 7. Szablonów zrobionych w AllePomocnik nie wolno sprzedawać osobom trzecim.
 8. Nie wolno wykorzystywać materiałów zawartych w AllePomocnik do tworzenia innych szablonów na sprzedaż osobom trzecim, dotyczy to zarówno grafiki jak i kodu HTML.
 9. Zabrania się ingerencji w wygenerowany kod HTML z AllePomocnik jeśli nie jest wykupiony aktualny abonament.
 10. Zakupiony klucz jest dostępny w AllePomocnik po zalogowaniu się na swoje konto użytkownika (Dotyczy to AllePomocnik w wersji co najmniej v2.0.0, w starszych wersjach programu przesłany klucz na adres e-mail trzeba samemu wprowadzić do AllePomocnik). Informacja o zakupionym kluczu jest również przesyłana na konto e-mail użytkownika.
 11. Jeśli użytkownik nie aktywuje zakupionego klucza do AllePomocnik v2 to zostanie on automatycznie aktywowany po okresie 3 miesięcy.
 12. Wykupiony abonament obowiązuje tylko na jedno konto aukcyjne.
 13. Jeśli jedno konto aukcyjne obsługuje więcej pracowników to do każdego stanowiska trzeba wykupić osobny abonament.
 14. Aukcje zrobione w AllePomocnik lub częściowo bazujące na szablonie programu można wystawiać tylko jeśli jest wykupiony aktualny abonament.
 15. Zdjęcia wgrane na konto hostingowe AllePomocnik można wyświetlać na serwisach aukcyjnych tylko jeśli jest wykupiony aktualny abonament.
 16. Wszystkie Produkty oferowane przez Serwis są objęte ochroną określoną w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 ze zm.) i mogą być używane wyłącznie na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 17. Klient ma prawo korzystać z Produktów wyłącznie na własny użytek i nie może udostępniać Produktów innym osobom, z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
 18. Klient jest zobowiązany do dbania o to, aby osoby nieuprawnione nie korzystały z Produktów w sposób niezgodny z prawem lub Regulaminem.
 19. W przypadku wykorzystywania przez Klienta Produktów niezgodnie z prawem Sprzedawca może kierować wobec Klienta wszelkie roszczenia z tego tytułu.

Rozdział V - Postanowienia końcowe

§ 1 - Postanowienia ogólne

 1. Regulamin jest częścią zawieranej przez Sprzedawcę oraz Klienta umowy sprzedaży.
 2. Prawem właściwym dla umów sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą na warunkach określonych w Regulaminie jest prawo polskie.
 3. Wszelkie spory wynikłe w związku z realizowaniem umów sprzedaży między Sprzedawcą a Klientem będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu.

§ 2 - Wejście w życie i zmiany Regulaminu

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Serwisu.
 2. Serwis zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich publikacji na stronie internetowej Serwisu. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie złożenia Zamówienia przez Klienta. Nowa treść Regulaminu obowiązywać będzie Klienta po zaakceptowaniu przez niego zmian, o których został powiadomiony.